Exposició David Lorente_ IT

14 juny

 

DavidLorente3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Català]

La Fundació Arranz-Bravo presenta la primera exposició individual de David Lorente, guanyador del premi d’Arts Visuals Arranz Bravo 2014

La inauguració tindrà lloc el proper dijous 4 de juny a les 19:30, i comptarà amb l’ actuació del DJ Banak David Lorente (Barcelona, 1989), estudiant de darrer curs de la facultat de Belles Arts de Barcelona, va ser escollit com l’artista guanyador del Premi Arts Visuals Arranz 2014, en un
concurs que van participar més de seixanta artistes. El jurat va valorar l’atreviment i contundència de la seva obra, així com la sòlida personalitat que es desplega a través d’un llenguatge híbrid, insòlit i delirant. El seu treball, tot i que l’escultura hi té un pes preponderant, s’afirma a través de diferents formats, tècniques i disciplines: la imatge digital, la fotografia, el vídeo. Un imaginari explosiu i eclèctic que pren com a punt de partida la realitat ja reproduïda: objectes trobats, imatges de revistes, vídeos ja enregistrats… Lorente realitza un ‘cocktail’ del nostre món hipervisual, i en fa un destil·lat amb un profund sentit crític. David Lorente és un artista compromès, que vol fer reflexionar sobre la buidor de moltes vides viscudes en el marc del món de la societat de consum. D’aquí el títol de la mostra, IT: It per la ‘cosització’ de la societat, cada cop més materialitzada i capitalitzada; cada cop més consumible, i per tant comestible. Una societat  menjable perquè qualsevol cosa és susceptible de ser rebaixada per oferir-se al mercat global de la societat de consum.

L’exposició ha comptat amb el treball de tres comissaris: David Martrat, Montse Liz i Mar Esteve, els quals són alumnes de l’assignatura de Crítica d’art de la professora Pilar Bonet (universitat de Barcelona). Mercès al conveni que la fundació ha establert amb la Universitat de Barcelona, aquesta és la primera exposició comissariada pels tres joves crítics, acomplint així un de les missions fundacionals de la FAB: donar primeres oportunitats de professionalització a joves artistes i crítics d’art. Els comissaris han reforçat conceptualment l’exposició, tot preguntant-se si l’obra de David Lorente no vol anar més enllà de la materialitat per a investigar trets fonamental de la identitat de l’ésser humà. Es pregunten els comissaris: ‘Que s’amaga sota la pell de cada individu? És la identitat una veritat inqüestionable? Existeix la possibilitat de simular a través de l’art noves realitats, encara que això qüestioni molts dels principis identitaris de la nostra realitat?’

Aquestes són algunes de les preguntes que l’artista formula a través dels projectes que configuren aquesta exposició, encapçalada pel concepte “IT”, fonèticament molt pròxim a l’ “ID” identitari, el qual en tot moment es confronta a la materialitat de l’objecte. Les reflexions dels comissaris es materitalitzen en diferents textos publicats al catàleg de la mostra, amb referències teòriques a  Walter Benjamin o Jean Baudrillard.

L’exposició romandrà oberta fins el diumenge 27 de setembre (fundació tancada del 15 de juliol al
15 de setembre).

[Castellano]

La Fundación Arranz-Bravo presenta la primera exposición individual de David Lorente, ganador del premio de Artes Visuales Arranz Bravo 2014
La inauguración tendrá lugar el próximo jueves 4 de junio a las 19:30, y contará con la actuación del DJ Banak.

David Lorente (Barcelona, 1989), alumno de último curso de la facultad de Bellas artes de Barcelona, fue escogido como el artista ganador del Premio Artes Visuales Arranz Bravo 2014, concurso que participaron más de sesenta artistas. El jurado valoró el atrevimiento y contundencia de su obra, así como la sólida personalidad que se despliega a través de un lenguaje híbrido, insólito y delirante. Su trabajo, a pesar de que la escultura tiene un peso preponderante, se afirma a través de diferentes formatos, técnicas y disciplinas: la imagen digital, la fotografía, el vídeo. Un imaginario explosivo y ecléctico que toma como punto de partida la realidad ya reproducida: objetos encontrados, imágenes de revistas, vídeos ya grabados… Lorente realiza un ‘cocktail’ de nuestro mundo hipervisual, y hace un destilado con un profundo sentido crítico. David Lorente es un artista comprometido, que quiere hacer reflexionar sobre el vacío de muchas vidas vividas en el marco del mundo de la sociedad de consumo. De aquí el título de la muestra, IT: It por la cosització’ de la sociedad, cada vez más materializada y capitalizada; cada vez más consumible, y por lo tanto comestible. Una sociedad comestible porque cualquier cosa es susceptible de ser rebajada para ofrecerse al mercado global de la sociedad de consumo.
La exposición ha contado con el trabajo de tres comisarios: David Martrat, Montse Liz y Mar Esteve, los cuales son alumnos de la asignatura de Crítica de arte de la profesora Pilar Bonet (universidad de Barcelona). Mercedes al convenio que la fundación ha establecido con la Universitat de Barcelona, esta es la primera exposición comisariada por los tres jóvenes críticos, cumpliendo así uno de las misiones fundacionales de la FAB: dar primeras oportunidades de profesionalización a jóvenes artistas y críticos de arte. Los comisarios han reforzado conceptualmente la exposición, preguntándose si la obra de David Lorente no quiere ir más allá de la materialidad para investigar disparos fundamental de la identidad del ser humano. Se preguntan los comisarios: ¿Qué se esconde bajo la piel de cada individuo? ¿Es la identidad una verdad incuestionable? Existe la posibilidad de simular a través de la arte nuevas realidades, aunque esto cuestione muchos de los principios identitarios de nuestra realidad?’
Estas son algunas de las preguntas que el artista formula a través de los proyectos que configuran esta exposición, encabezada por el concepto “IT”, fonéticamente muy próximo al “ID” identitario, el cual en todo momento se confronta a la materialidad del objeto. Las reflexiones de los comisarios se materialización en diferentes textos publicados al catálogo de la muestra, con referencias teóricas a Walter Benjamin o Jean Baudrillard.
La exposición permanecerá abierta hasta el domingo 27 de septiembre (fundación cerrada del 15 de julio al 15 de septiembre).

[English]

The Arranz-Bravo Foundation presents 2014 Arranz-Bravo Visual Arts Prize- winning David Lorente’s first solo exhibition.

The official opening, which will take place at 7.30 pm this coming Thursday, June 4, will feature a session by DJ Banak.

David Lorente (Barcelona, 1989), a student in his final year at the Fine Arts Faculty in Barcelona, was awarded the 2014 Arranz-Bravo Visual Arts Prize in a competition to which more than sixty artists submitted works. The jury praised the force and daring of Lorente’s art, as well as the solid personality that finds expression in his unusual, delirious, hybrid language. Although his work mainly focuses on sculpture, Lorente also experiments with other formats, techniques and practices: digital imagery, photography, video and so on. His is an explosive, eclectic imagery that takes inspiration from reality that has already been reproduced: found objects, images from magazines, found footage, etc. Using all these ingredients, Lorente mixes a “cocktail” of our hypervisual world, distilling it with the deepest critical insight. David Lorente is an engaged artist who seeks to make us think about the emptiness of so many lives lived out in the world of  consumer society. Hence the title of the show: “IT”; the commoditisation of a society that is ever more “materialised”, “capitalised”, ever more consumable and, therefore, ready to be eaten up. An edible society, because anything at all can be lowered to the point where it is offered on the consumer society’s global market.

The exhibition was curated by David Martrat, Montse Liz and Mar Esteve, three of Professor Pilar Bonet’s Art Criticism students at the University of Barcelona. This first show curated by three young critics is the result of an agreement established between FAB and the University of Barcelona, accomplishing one of the Foundation’s founding missions: to give young artists and critics their first opportunities in the professional world. The curators strengthened the conceptual thread behind this show, seeking to answer the question as to whether David Lorente’s work goes beyond the material to explore basic features of human identity. The curators ask: “What is hidden beneath the skin of each individual? Is identity an unquestionable truth? Can art simulate new realities, even if this means questioning many of the identifying principles of our reality?” These are some of them questions that the artists suggests through the projects that form this exhibition, which revolves around the concept of “IT”, phonetically very close to the “ID” of identity, always in  opposition to the materiality of the object. The curators’ own thoughts are reflected in the texts published in the exhibition catalogue, in which they mention the theories of Walter Benjamin, Jean Baudrillard and so on.

The exhibition will be open to the public until Sunday, September 27 (the Foundation will be closed from July 15 to September 15).

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: