Francesc Ruiz és el guanyador del Premi d’Arts Visuals Eduard Arranz-Bravo 2015 .

29 jun

francescruizAbadL’artista Francesc Ruiz Abad és el guanyador del Premi d’Arts Visuals Eduard Arranz-Bravo 2015. El lliurament del guardó, que arriba a la tercera edició, tindrà lloc el proper mes de setembre a la seu Fundació Arranz-Bravo.

El jurat —format per l’artista Eduard Arranz-Bravo; el director de la Fundació Arranz-Bravo, Albert Mercadé, i l’artista Miquel Gelabert— ha valorat “la valentia i la singularitat de la seva proposta pictòrica, així com la maduresa del seu art malgrat la seva incipient trajectòria

El premi consisteix en una exposició individual a la Fundació Arranz-Bravo durant la temporada 2016, l’edició d’un catàleg, el comissariat de la mostra i una ajuda econòmica per a la producció, així com una obra original d’Arranz-Bravo, que serà lliurada de mans del propi artista.

Amb aquest guardó, la Fundació vol reconèixer la tasca dels artistes emergents. En aquesta edició s’han presentat 32 artistes.

Francesc Ruiz Abad és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (2014), ha realitzat una residència d’estudis a la Hochschule für Grafik und Buchkunst de Leipzig, Becari de la Fundació Guasch Coranty( 2013-2014). També ha participat en exposicions col•lectives a Can Felipa, la Sala d’Art Jove o la Biennal d’Art Català, i ha realitzat dues exposicions individuals a la sala Heliogàbal de Barcelona i al Theatre Permanent de Leipzig. La de la Fundació Arranz-Bravo serà la primera exposició individual en una institució.

[CASTELLANO]
El artista Francesc Ruiz Abad es el ganador del Premio de Artes Visuales Eduard Arranz-Bravo 2015. La entrega del galardón, que llega a su tercera edición, tendrá lugar el próximo mes de septiembre en la sede de la  Fundación Arranz-Bravo.

El jurado —formado por el artista Eduard Arranz-Bravo; el director de la Fundación Arranz-Bravo, Albert Mercadé, y el artista Miquel Gelabert— ha valorado “la valentía y la singularidad de su propuesta pictórica, así como la madurez de su arte a pesar de su incipiente trayectoria

El premio consiste en una exposición individual a la Fundación Arranz-Bravo durante la temporada 2016, la edición de un catálogo, el comissariat de la muestra y una ayuda económica para la producción, así como una obra original de Arranz-Bravo, que será entregada de manso del propio artista.

Con este galardón, la Fundación quiere reconocer la tarea de los artistas emergentes. En esta edición se han presentado 32 artistas.

Francesc Ruiz Abad es licenciado en Bellas artes por la Universitat de Barcelona (2014), ha realizado una residencia de estudios a la Hochschule für Grafik und Buchkunst de Leipzig, Becario de la Fundación Guasch Coranty( 2013-2014). También ha participado en exposiciones col•lectivas a Can Felipa, la Sala de Arte Joven o la Bienal de Arte Catalán, y ha realizado dos exposiciones individuales a la sala Heliogàbal de Barcelona y al Theatre Permanente de Leipzig. La de la Fundación Arranz-Bravo será la primera exposición individual en una institución.

[ENGLISH]
The artist Francesc Ruiz Abad is the winner of the 2015 Eduard Arranz-Bravo Visual ArtsPrize. Ruiz Abad will receive the prize, awarded for the third year, in a ceremony at the Arranz-Bravo Foundation in September.

The jury, formed by the artists Eduard Arranz-Bravo and Miquel Gelabert, and Albert Mercadé, director of the Arranz-Bravo Foundation, praised the “daring and singularity” of Ruiz Abad’s work, as well as its maturity despite the artist’s youth.

The prize consists of a solo exhibition at the Arranz-Bravo Foundation in the 2016 season, the publication of a catalogue, curatorship of the show and financial support for its production, as well as an original work by Arranz-Bravo, which he will receive from the artist personally.By awarding this prize, the Arranz-Bravo Foundation seeks to support emerging artists. A total of 32 artists submitted works to this year’s call for proposals.

Francesc Ruiz Abad holds a degree in Fine Art from the University of Barcelona (2014) and was awarded a study residency at the Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Formerly an intern at the Guasch Coranty Foundation (2013-2014), he has also taken part in collective exhibitions at Can Felipa, the Art Jove gallery and the Biennial of Catalan Art, as well as solo shows at the Sala Heliogàbal in Barcelona and the Theatre Permanent in Leipzig. His exhibition at the Arranz-Bravo Foundation will be his first solo show at an art institution.

Exposició David Lorente_ IT

14 jun

 

DavidLorente3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Català]

La Fundació Arranz-Bravo presenta la primera exposició individual de David Lorente, guanyador del premi d’Arts Visuals Arranz Bravo 2014

La inauguració tindrà lloc el proper dijous 4 de juny a les 19:30, i comptarà amb l’ actuació del DJ Banak David Lorente (Barcelona, 1989), estudiant de darrer curs de la facultat de Belles Arts de Barcelona, va ser escollit com l’artista guanyador del Premi Arts Visuals Arranz 2014, en un
concurs que van participar més de seixanta artistes. El jurat va valorar l’atreviment i contundència de la seva obra, així com la sòlida personalitat que es desplega a través d’un llenguatge híbrid, insòlit i delirant. El seu treball, tot i que l’escultura hi té un pes preponderant, s’afirma a través de diferents formats, tècniques i disciplines: la imatge digital, la fotografia, el vídeo. Un imaginari explosiu i eclèctic que pren com a punt de partida la realitat ja reproduïda: objectes trobats, imatges de revistes, vídeos ja enregistrats… Lorente realitza un ‘cocktail’ del nostre món hipervisual, i en fa un destil·lat amb un profund sentit crític. David Lorente és un artista compromès, que vol fer reflexionar sobre la buidor de moltes vides viscudes en el marc del món de la societat de consum. D’aquí el títol de la mostra, IT: It per la ‘cosització’ de la societat, cada cop més materialitzada i capitalitzada; cada cop més consumible, i per tant comestible. Una societat  menjable perquè qualsevol cosa és susceptible de ser rebaixada per oferir-se al mercat global de la societat de consum.

L’exposició ha comptat amb el treball de tres comissaris: David Martrat, Montse Liz i Mar Esteve, els quals són alumnes de l’assignatura de Crítica d’art de la professora Pilar Bonet (universitat de Barcelona). Mercès al conveni que la fundació ha establert amb la Universitat de Barcelona, aquesta és la primera exposició comissariada pels tres joves crítics, acomplint així un de les missions fundacionals de la FAB: donar primeres oportunitats de professionalització a joves artistes i crítics d’art. Els comissaris han reforçat conceptualment l’exposició, tot preguntant-se si l’obra de David Lorente no vol anar més enllà de la materialitat per a investigar trets fonamental de la identitat de l’ésser humà. Es pregunten els comissaris: ‘Que s’amaga sota la pell de cada individu? És la identitat una veritat inqüestionable? Existeix la possibilitat de simular a través de l’art noves realitats, encara que això qüestioni molts dels principis identitaris de la nostra realitat?’

Aquestes són algunes de les preguntes que l’artista formula a través dels projectes que configuren aquesta exposició, encapçalada pel concepte “IT”, fonèticament molt pròxim a l’ “ID” identitari, el qual en tot moment es confronta a la materialitat de l’objecte. Les reflexions dels comissaris es materitalitzen en diferents textos publicats al catàleg de la mostra, amb referències teòriques a  Walter Benjamin o Jean Baudrillard.

L’exposició romandrà oberta fins el diumenge 27 de setembre (fundació tancada del 15 de juliol al
15 de setembre).

[Castellano]

La Fundación Arranz-Bravo presenta la primera exposición individual de David Lorente, ganador del premio de Artes Visuales Arranz Bravo 2014
La inauguración tendrá lugar el próximo jueves 4 de junio a las 19:30, y contará con la actuación del DJ Banak.

David Lorente (Barcelona, 1989), alumno de último curso de la facultad de Bellas artes de Barcelona, fue escogido como el artista ganador del Premio Artes Visuales Arranz Bravo 2014, concurso que participaron más de sesenta artistas. El jurado valoró el atrevimiento y contundencia de su obra, así como la sólida personalidad que se despliega a través de un lenguaje híbrido, insólito y delirante. Su trabajo, a pesar de que la escultura tiene un peso preponderante, se afirma a través de diferentes formatos, técnicas y disciplinas: la imagen digital, la fotografía, el vídeo. Un imaginario explosivo y ecléctico que toma como punto de partida la realidad ya reproducida: objetos encontrados, imágenes de revistas, vídeos ya grabados… Lorente realiza un ‘cocktail’ de nuestro mundo hipervisual, y hace un destilado con un profundo sentido crítico. David Lorente es un artista comprometido, que quiere hacer reflexionar sobre el vacío de muchas vidas vividas en el marco del mundo de la sociedad de consumo. De aquí el título de la muestra, IT: It por la cosització’ de la sociedad, cada vez más materializada y capitalizada; cada vez más consumible, y por lo tanto comestible. Una sociedad comestible porque cualquier cosa es susceptible de ser rebajada para ofrecerse al mercado global de la sociedad de consumo.
La exposición ha contado con el trabajo de tres comisarios: David Martrat, Montse Liz y Mar Esteve, los cuales son alumnos de la asignatura de Crítica de arte de la profesora Pilar Bonet (universidad de Barcelona). Mercedes al convenio que la fundación ha establecido con la Universitat de Barcelona, esta es la primera exposición comisariada por los tres jóvenes críticos, cumpliendo así uno de las misiones fundacionales de la FAB: dar primeras oportunidades de profesionalización a jóvenes artistas y críticos de arte. Los comisarios han reforzado conceptualmente la exposición, preguntándose si la obra de David Lorente no quiere ir más allá de la materialidad para investigar disparos fundamental de la identidad del ser humano. Se preguntan los comisarios: ¿Qué se esconde bajo la piel de cada individuo? ¿Es la identidad una verdad incuestionable? Existe la posibilidad de simular a través de la arte nuevas realidades, aunque esto cuestione muchos de los principios identitarios de nuestra realidad?’
Estas son algunas de las preguntas que el artista formula a través de los proyectos que configuran esta exposición, encabezada por el concepto “IT”, fonéticamente muy próximo al “ID” identitario, el cual en todo momento se confronta a la materialidad del objeto. Las reflexiones de los comisarios se materialización en diferentes textos publicados al catálogo de la muestra, con referencias teóricas a Walter Benjamin o Jean Baudrillard.
La exposición permanecerá abierta hasta el domingo 27 de septiembre (fundación cerrada del 15 de julio al 15 de septiembre).

[English]

The Arranz-Bravo Foundation presents 2014 Arranz-Bravo Visual Arts Prize- winning David Lorente’s first solo exhibition.

The official opening, which will take place at 7.30 pm this coming Thursday, June 4, will feature a session by DJ Banak.

David Lorente (Barcelona, 1989), a student in his final year at the Fine Arts Faculty in Barcelona, was awarded the 2014 Arranz-Bravo Visual Arts Prize in a competition to which more than sixty artists submitted works. The jury praised the force and daring of Lorente’s art, as well as the solid personality that finds expression in his unusual, delirious, hybrid language. Although his work mainly focuses on sculpture, Lorente also experiments with other formats, techniques and practices: digital imagery, photography, video and so on. His is an explosive, eclectic imagery that takes inspiration from reality that has already been reproduced: found objects, images from magazines, found footage, etc. Using all these ingredients, Lorente mixes a “cocktail” of our hypervisual world, distilling it with the deepest critical insight. David Lorente is an engaged artist who seeks to make us think about the emptiness of so many lives lived out in the world of  consumer society. Hence the title of the show: “IT”; the commoditisation of a society that is ever more “materialised”, “capitalised”, ever more consumable and, therefore, ready to be eaten up. An edible society, because anything at all can be lowered to the point where it is offered on the consumer society’s global market.

The exhibition was curated by David Martrat, Montse Liz and Mar Esteve, three of Professor Pilar Bonet’s Art Criticism students at the University of Barcelona. This first show curated by three young critics is the result of an agreement established between FAB and the University of Barcelona, accomplishing one of the Foundation’s founding missions: to give young artists and critics their first opportunities in the professional world. The curators strengthened the conceptual thread behind this show, seeking to answer the question as to whether David Lorente’s work goes beyond the material to explore basic features of human identity. The curators ask: “What is hidden beneath the skin of each individual? Is identity an unquestionable truth? Can art simulate new realities, even if this means questioning many of the identifying principles of our reality?” These are some of them questions that the artists suggests through the projects that form this exhibition, which revolves around the concept of “IT”, phonetically very close to the “ID” of identity, always in  opposition to the materiality of the object. The curators’ own thoughts are reflected in the texts published in the exhibition catalogue, in which they mention the theories of Walter Benjamin, Jean Baudrillard and so on.

The exhibition will be open to the public until Sunday, September 27 (the Foundation will be closed from July 15 to September 15).

Eduard Arranz Bravo guardonat als IV Premis Bonart.

19 mai
Tots els guardonats dels IV PremisBonart

Tots els guardonats dels IV PremisBonart

El passat mes d’abril la Revista Bonart Cultural ens va donar una de les millors notícies. Eduard Arranz Bravo-Fundació AB de l’Hospitalet de Llobregat, havia estat guardonat als IV Premi Bonart.  Per tota una vida dedicada a l’art, per una projecció internacional de la marca Catalunya i per incentivar, conjuntament amb l’ajuntament de l’Hospitalet, una fundació dinàmica que aposta per les noves generacions dins el món de les arts i, més concretament, de la pintura.

No només això, l’entrega de premis també coincidia amb la festa del 15è aniversari de Bonart. Més de 300 persones es van aplegar a la Virreina, Centre de la Imatge per gaudir de tot l’acte.

“Clara Sánchez-Castro va ser la conductora de l’acte que es va iniciar amb un vídeo que recull els 15 anys d’història de bonart i les activitats que ha portat a terme. Tot seguit, el president de la Generalitat, Artur Mas, absent de viatge oficial als Estats Units, va voler, mitjançant un vídeo, saludar a tots els assistents i felicitar la tasca de país que porta a terme el grup Bonart. Anna Maria Camps, editora, va agrair la complicitat de tots els que fan Bonart i va tenir un record per tots els que ens han deixat. Ricard Planas, editor i director, va parlar de la “bogeria” de Bonart i de la “bogeria de l’art” de tots els que han posat el seu gra de sorra en aquest projecte nascut a Girona “i arrelat des de fa temps a Barcelona i arreu del país”. També va presentar els integrants del Consell Assessor de la revista que s’ha creat per impulsar nous projectes. El tinent d’alcalde de Cultura de l’ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana va parlar de la trajectòria de Bonart i del que ha fet per l’art i pel país durant els seus 15 anys d’existència, a la vegada que li va desitjar molt temps de recorregut. El vídeo Vall de les dones fruita de Marcel·lí Antúnez, premi ciutat de Barcelona d’Arts Visuals, va donar pas a la presentació de la Bíblia de Bonart, un llibre de 1.300 pàgines que recull el primer article dels 394 col·laboradors que fins ara ha tingut la revista. Kiku Mistu i Amai varen ser els encarregats de la presentació que va estar acompanyada d’un vídeo que recull la seva impressió.”

Els premis Bonart que es varen entregar a Barcelona són obra de l’artista badaloní Jordi Tolosa, premi Art Fad d’or 2012 i que tenen com a element destacat la b de Bonart. Eduard Arranz Bravo acompanyat del director de la Fundació Arranz Bravo varen rebre el premi en mig de l’ovació dels assistentes en un acte presidit pel president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve i el tinent d’alcalde de Cultura de l’ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana a qui acompanyaven els editors de Bonart, Anna Maria Camps i Ricard Planas.” Via @Bonart

Aquest reconeixement el volem dedicar a tos els seguidors. Seguidors d’Eduard Arranz-Bravo, de la seva obra i, per al·lusions de la Fundació. Moltes gràcies! Per molts bonarts, sempre.

La Nit dels museus a la FAB

5 mai
La Nit dels museus a la FAB

La Nit dels Museus és una iniciativa promoguda pel Consell d’Europa. L’experiència permet visitar mostres i participar d’activitats organitzades: sales obertes, visites guiades, activitats, jocs de taula i rutes urbanes fins a la matinada.

Accés gratuït
Dissabte de 19 h. a 1 h

EXPOSICIÓ:«Arranz-Bravo. Magnus»
Una selecció de les quaranta obres en gran format més reeixides dels darrers deu anys de trajectòria del pintor català Eduard Arranz-Bravo. Aquesta etapa es caracteritza per l’assumpció de nous reptes artístics, entre els quals es troba la pintura sobre tela en gran format: tríptics, políptics, gran quadrants pictòrics que acullen la simbologia clàssica del pintor, sotmesa ara a una nova revisió. La qualitat i l’envergadura del projecte fan d’aquesta mostra una exposició insòlita i d’excepció.

Els museus 2.0

Twitter

Apunta’t l’etiqueta #nitmuseusLH i #bcnesmuseu i utilitza-la per piular sobre la Nit dels Museus. Seguint-la, i seguint el compte @bcncultura, estaràs al dia de tota l’actualitat de la vetllada.

Instagram

Concurs de fotografia #bcnesmuseu

Explica’ns la teva Nit de Museus (com et prepares, les teves experiències, quins museus visites, etc.) mitjançant fotografies i guanya un carnet BCNcultural, que dóna accés a més de 400 activitats exclusives o amb descomptes especials. Només cal que etiquetis les imatges amb #bcnesmuseu a Twitter o Instagram, i que t’inscriguis a www.bcn.cat/fotomobil.

A l’Hospitalet oarticipa també amb #‎nitmuseusLH‬ i ‪#‎bcnesmuseu‬

Convocada la tercera edició del Premi Arts Visuals Arranz Bravo 2015

13 mar

Sin título

Més informació · Más información · Further information: 

fundacioarranzbravo.wordpress.com/premiartsfundacioarranzbravo/

%d bloggers like this: